Dinsdagavond 26 april sprak minster Marja van Bijsterveldt van OCW met de Tweede Kamerleden over de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De Tweede Kamerleden hebben de minister veel vragen gesteld over het tijdpad, de expertise van de ambulante begeleiding en de professionalisering van leraren. De minister heeft toegezegd dat er in schooljaar 2012/2013 geen verlaging van de bekostiging Passend onderwijs plaatsvindt en dat er geen overdracht van de middelen voor ambulante begeleiding naar de samenwerkingsverbanden zal zijn; deze middelen blijven dat schooljaar nog bij het speciaal onderwijs. De PO-Raad benadrukt dat bij bezuinigingen per schooljaar 2013/2014 schoolbesturen met ontslagbeleid uiteraard wél per 2012/2013 werknemers in het RDDF plaatsen en dat bij schoolbesturen die werkgelegenheidsbeleid hanteren al per 1 augustus 2011 het sociaal plan in werking moet treden.
De regiobijeenkomsten van OCW gaan de komende periode gewoon door. De minster wil zicht krijgen op de problematiek rond de regiovorming. Tevens heeft de minister toegezegd dat het wetsvoorstel kwaliteit (V)SO binnenkort naar de Kamer wordt gestuurd.
Positie PO-RaadTijdens het debat werden ook, door met name de PVV en in iets mindere mate de VVD, vragen gesteld over de positie die de PO-Raad innam tijdens de acties tegen de bezuinigingen. De PO-Raad heeft, op uitdrukkelijk verzoek van haar leden, altijd duidelijk stelling genomen tegen de bezuinigingen omdat deze bezuinigingen ten koste zouden gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Als belangenbehartiger van de onderwijsbesturen heeft de PO-Raad zich hiertegen verzet. Wel heeft de PO-Raad er steeds voor gekozen het onderwijsproces niet of zo min mogelijk te frustreren met de acties. De manifestatie in Nieuwegein vond daarom plaats op woensdagmiddag, na schooltijd. De minister bevestigde dat de raden opkomen voor de belangen van de leden en dat ze, hoewel de acties het samenwerken soms even wat lastiger maakte, blij is dat de sectorraden er zijn. De PO-Raad heeft, na de brief van de minister waarin ze aangaf de invoering van de bezuiniging te willen temporiseren, direct aangegeven weer constructief met de minister te willen overleggen.
Een motie van GroenLinks wordt aangehouden. In deze motie vroeg GroenLinks de minister om de professionaliseringsmiddelen in te zetten in het regulier onderwijs, om de expertise vanuit het SO te behouden. De minister verwees hiervoor naar de professionaliseringsagenda van haar collega Halbe Zijlstra die binnenkort zal worden gepresenteerd.
De politieke partijen waren uiteindelijk allemaal goed te spreken over de ruimte die is ontstaan om de bezuiniging zachter te laten landen en om de expertise vanuit het SO te borgen.
Dossier Passend onderwijs

VorigeLeerlingen leggen uit hoe het moet
Volgende18 Nu nog even niet.
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter