Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws speciaal onderwijs

PO Raad deelt zorgen over Passend onderwijs maar niet oplossingsrichting van gemeenten

PO Raad deelt zorgen over Passend onderwijs maar niet oplossingsrichting van gemeenten

De PO-Raad deelt de zorg van de grootste gemeenten van ons land (G4 en G32) over de invoering van Passend onderwijs, maar deelt niet hun conclusie dat gemeenten de regie moeten krijgen op Passend onderwijs en decentralisatie van jeugdzorg. Er zijn duidelijk onderscheiden verantwoordelijkheden voor gemeentebesturen en schoolbesturen. Het schoolbestuur heeft daarbij de plicht om een passend onderwijsaanbod voor elke leerling te realiseren. De gemeenten uit de G4 en de G32 hebben een brief aan de minister van onderwijs geschreven waarin zij hun zorgen uiten over de invoering Passend onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Betere begeleiding voor studenten met handicap

Betere begeleiding voor studenten met handicap

De Hanzehogeschool Groningen gaat nauw samenwerken met het REA College Groningen voor een intensieve begeleiding van de Hanzestudenten met een lichamelijk of psychische handicap (functiebeperking).Zo'n 5.5 % van alle studenten heeft een functiebeperking. Dit kan een motorische of zintuiglijke beperking zijn, een chronische ziekte of het kan gaan om ADHD, dyslexie of autisme. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen die een functiebeperking hebben, kunnen vanaf nu succesvoller een opleiding volgen. Ze krijgen door begeleiding van het REA College Groningen een realistischer beeld van de haalbaarheid......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nu of nooit voor Passend onderwijs

Nu of nooit voor Passend onderwijs

Donderdag 27 oktober is een afrondend overleg gepland tussen de sectororganisaties en bonden enerzijds en de minister en staatssecretaris anderzijds, over de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad kan zich, net als de onderwijsvakbonden en de andere sectororganisaties, nog altijd niet vinden in de bezuinigingsplannen van minister Van Bijsterveldt. Toch blijft de minister bij haar plannen om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs. Om uit deze patstelling te komen, heeft de PO-Raad, samen met de andere sociale partners, de minister gevraagd om bestuurlijk overleg vanwege de zorgen over......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Voortgang Passend onderwijs

Voortgang Passend onderwijs

Tijdens de zomerperiode zijn er rond het thema Passend onderwijs diverse activiteiten ontwikkeld. Graag brengen wij u op de hoogte van wat er zoal plaats vindt. Naar aanleiding van de brief van de minister (juni 2011) over de regio-indeling vinden er momenteel gesprekken plaats met de besturen van de samenwerkingsverbanden waar de regiovorming problemen oplevert. Deze gesprekken met de besturen worden gevoerd met de PO-Raad en OCW en hebben als doel om knelpunten te inventariseren en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Namens de PO-Raad is Dick Rasenberg projectleider implementatie passend onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

PO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs

PO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs

De PO-Raad krijgt diverse reacties op de rapportage van de regiogesprekken die OCW de afgelopen tijd georganiseerd heeft over de vorming van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de bijlage van de brief is de beoogde indeling vermeld. De minister geeft aan dat er zoveel mogelijk is aangesloten bij de wensen en reeds opgebouwde samenwerking van schoolbesturen. Ook spelen andere factoren een rol zoals gemeentegrenzen, (dat maakt een betere samenwerking tussen scholen en gemeente mogelijk op het gebied van zorg, jeugdzorg en arbeidsmarkt), leerlingenstromen, de beschikbaarheid van Speciaal Onderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad