Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws politiek

Prijsbijstelling VNG negatief normbedragen en werkelijke kosten lopen steeds verder uiteen

Prijsbijstelling VNG negatief normbedragen en werkelijke kosten lopen steeds verder uiteen

14 november 2012 De VNG heeft onlangs de prijsbijstellingen voor de model-huisvestingsverordening gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voor 2013 de m2 prijzen omlaag zijn bijgesteld. Voor nieuwbouw en uitbreiding komt dat neer op een daling van 2.26%. Voor de eerste inrichting en de huur van gymnastieklokalen is er sprake van een prijsstijging van 2.12 %. Grootste klap bij bouwkosten De VNG hanteert een vastgestelde systematiek bij de bepaling van de nieuwe normen. Hoewel er dus sprake is van een prijsstijging voor de eerste inrichting, valt de grootste klap bij de......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad | PO-Raad

Begrotingsbehandeling OCW 2013

Begrotingsbehandeling OCW 2013

9 november 2012In aanloop naar de begrotingsbehandeling OCW 2013 vraagt de PO-Raad de leden van de Vaste Kamercommissie een aantal overwegingen van de PO-Raad mee te nemen in het debat. Hierover heeft de PO-Raad een brief gestuurd naar de voorzitter van de Vaste Kamercommissie.De sector primair onderwijs deelt de ambitie om van goed naar excellent onderwijs voor ieder kind te gaan. Om dit te bereiken is actie nodig op in ieder geval de volgende thema's: onderwijsakkoord, arbeidsvoorwaarden, maatwerk voor regionale oplossingen en financiering. De PO-Raad wil hier de komende jaren samen met de regering......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad | PO-Raad

PO Raad en Vaste Kamercommissie OCW voeren constructief gesprek

PO Raad en Vaste Kamercommissie OCW voeren constructief gesprek

1 november 2012. Dinsdag 30 oktober jl. heeft de PO-Raad een gesprek gevoerd met de Vaste Kamercommissie OCW. De PO-Raad had zich sterk gemaakt om zo snel mogelijk na de installatie van de nieuwe Vaste Kamercommissie een kennismakingsgesprek te hebben en dat is gelukt. Tijdens het gesprek hebben we de ontwikkelingen en uitdagingen voor de sector onder de aandacht van de kamerleden gebracht. Hierbij kwamen uiteraard ook de ideeën en wensen van het primair onderwijs aan bod. Onderwijskwaliteit en professionalisering, krimp, bekostiging We hebben het gesprek toegespitst op een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Stand van zaken overheveling onderhoud buitenkant

Stand van zaken overheveling onderhoud buitenkant

23 oktober 2012 Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding om de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om dit mogelijk te kunnen maken moet een bedrag aan het gemeentefonds worden onttrokken, om vervolgens weer aan de Lumpsum van de scholen te worden toegevoegd. Over de hoogte van dit bedrag zijn de ministeries van OCW en BZK in onderhandeling. Daarnaast werkt OCW aan een aantal overgangsmaatregelen. In overleg met de PO-Raad zal de minister dit uitwerken in een ministeriële regeling. Verder......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Lobby update week 40/41

Lobby update week 40/41

Een onderwerp dat wij continu aankaarten bij de politiek is de problematiek van krimp en het moeten ontslaan van veelal jonge leerkrachten. Onlangs verscheen hierover een bericht van het CBS, de Christenunie heeft hier vervolgens ook kamervragen over gesteld.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad