LEFGASTEN

Onderwijsnieuws december 2012

Onderwijscontroleprotocol 2012 definitief

Onderwijscontroleprotocol 2012 definitief

21 december 2012 Voor elke onderwijssector is geregeld dat bepaalde informatie (jaarrekening, opgave van bekostigingsgegevens en besteding van bekostiging) moet zijn voorzien van een controleverklaring. Ook is geregeld dat de minister aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol. Het controleprotocol vormt daarmee de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. De definitieve versie van het onderwijscontroleprotocol......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Motie Eindtoets Niveau

Motie Eindtoets Niveau

21 december 2012 De Tweede Kamer heeft deze week een motie van Harm Beertema (PVV) aanvaard die was ingediend bij de behandeling van de OCW-begroting 2013. De motie roept de regering op om te voorkomen dat er door de Eindtoets Niveau naast de Eindtoets Basis onduidelijkheid ontstaat over de toekomstige centrale eindtoets. Deze centrale eindtoets is onderdeel van het ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Nulmeting aantal uren bewegingsonderwijs

Nulmeting aantal uren bewegingsonderwijs

21 december 2012 De staatssecretaris van onderwijs heeft op 19 december een motie van de Tweede Kamer overgenomen om een nulmeting te houden naar 'het werkelijk aantal gegeven gymlesuren per week in het PO'.De PO-Raad onderschrijft het belang van de motie van Tweede Kamerlid Dijkstra (D66). De nulmeting geeft meer inzicht in de hoeveelheid uren bewegingsonderwijs en past bij het streven van het kabinet om meer gymlesuren in het PO te realiseren. Goed leren bewegen begint in het basisonderwijs; voldoende lesuren, bevoegde (vak)leerkrachten samenwerking met sportverenigingen, buurt/wijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Interscolaire visitaties helpen het onderwijs te verbeteren: meld uw school aan voor de pilot

Interscolaire visitaties helpen het onderwijs te verbeteren: meld uw school aan voor de pilot

Omdat feedback geven en krijgen een belangrijke bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten, werkt de PO-Raad samen met andere sectorraden en de onderwijscoöperatie aan een pilot, waarin leerkrachten van verschillende scholen elkaar bezoeken en feedback geven: interscolaire visitatie. U kunt zich aanmelden voor deze pilot. Deelnemende scholen ontvangen een financiële vergoeding voor de personele inzet. Peer review Interscolaire visitatie is een bijzondere vorm van peer review: docenten van verschillende scholen bezoeken elkaar en geven elkaar feedback.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug

Lobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug

21 december 2012 De Tweede Kamer heeft een aantal hectische weken achter de rug met veel debatten. Tijdens de behandeling van de begroting OCW hebben we veelvuldig contact gehad met kamerleden en fractiemedewerkers om informatie aan te leveren en mee te denken. Uiteindelijk zijn bij de begroting van OCW een flink aantal moties aangenomen. De belangrijkste voor het primair onderwijs zijn de motie van de PvdA om in overleg met de sectorraden afspraken te maken over uniforme rapportage van uitgaven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

Uniforme rapportage volgens duidelijke definities

Uniforme rapportage volgens duidelijke definities

20 december 2012 De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de definitieformulering door het veld zelf kan worden opgepakt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de schoolbesturen zich op transparante wijze verantwoorden naar hun omgeving. De administratieve last daarvan moeten we echter zo veel mogelijk beperken. Daarom zal de PO-Raad de uiteindelijke afspraken over rapportage meenemen in het project Vensters PO. Tijdens de behandeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Heeft onderwijs een privacy probleem?

Heeft onderwijs een privacy probleem?

Iets meer dan een week geleden kwam een uitgebreid rapport uit van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) over privacy aspecten van mobiele apps voor kinderen. Daarin vind je deze screenshot van een populaire app waarmee kinderen kunnen tekenen. Met reclame voor online dating. Altijd leuk voor je driejarige zoon of dochter. De FTC heeft 400 mobiele apps voor kinderen onderzocht: 50% iOS apps uit Apple’s App Store en 50% Android apps uit Google Play. Uit de studie blijkt dat maar 20% van de onderzochte apps informatie......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Informatie beoordelen en zoeken

Informatie beoordelen en zoeken

Onlangs deed Dialogic in opdracht van Mediawijzer.net een onderzoek naar het mediagebruik en -gedrag van vmbo-jongeren in 2012. Eén van de - voor mij niet verbazingwekkende - uitkomsten was dat 80% van de vmbo-jongeren niet structureel de betrouwbaarheid van gebruikte bronnen checkt. Dit werd onderzocht door leerlingen stellingen voor te leggen als: Als ik informatie vind op internet voor een schoolopdracht, controleer ik die informatie via andere websites/bronnen....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Voorzitter PO-Raad met kerst in 'Met het oog op morgen'

Voorzitter PO-Raad met kerst in 'Met het oog op morgen'

18 december 2012 Naar verwachting is Kete Kervezee op eerste kerstdag te horen in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'. Ze praat daarin over het Finse onderwijs en over de komst van Pasi Sahlberg naar Nederland. Sahlberg geniet wereldwijd de reputatie als expert op het terrein van onderwijsvernieuwing en schoolverbetering. Hij is begin januari in Nederland ter gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn bestseller 'Finnish Lessons'. 'Met het oog op morgen' besteedt in de kerstvakantie elke dag aandacht aan een Europees land. Op eerste kerstdag......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Een olietanker die je van richting wilt laten veranderen

Een olietanker die je van richting wilt laten veranderen

Dat is de metafoor die Dirk de Boe gebruikt voor het omschrijven van het proces van onderwijsvernieuwing. Dirk is auteur van het boek Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst en initiatiefnemer van het Edushock Leerfestival dat onlangs plaatsvond in het Belgische Turnhout. Tijdens dit festival op een fabrieksterrein van Philips stond de vraag centraal hoe het onderwijs van binnenuit en van onderen af vernieuwd kan worden. Onderwijzigers Leerkrachten en docenten ziet hij het liefst als onderwijzigers.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Trouw: Onderzoek naar pestbeleid op scholen

Trouw: Onderzoek naar pestbeleid op scholen

15 december 2012 De woordvoerder van de PO-Raad reageert in Dagblad Trouw op de aankondiging van staatssecretaris Dekker om onderzoek te laten doen naar het pestbeleid op scholen. De woordvoerder is in principe niet voor sancties: "Daar is de leerling niet mee geholpen. Wij zijn ook niet voor verplichte pestprotocollen. Verplicht betekent niet dat de school de regels ook per se toepast." De krant meldt verder dat de PO-Raad meer heil ziet in een grotere betrokkenheid van de ouders. "Die moeten pesten bespreken met hun kind en hen leren dat pesten niet cool is. Je kunt als ouder denken: 'Als......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

CKV blijft mogelijk verplicht vak

CKV blijft mogelijk verplicht vak

Het kabinet overweegt Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) als verplicht vak op scholen te handhaven. Dat heeft minister Bussemaker van Cultuur gezegd in het tv-programma Buitenhof. Onder de vorige regering was besloten dat het voortgezet onderwijs niet langer verplicht zou worden om het vak CKV te verzorgen. Tijdens die lessen maken leerlingen kennis met uiteenlopende kunstvormen als tekenen, muziek, cultuurgeschiedenis en drama. Inmiddels heeft ook de Raad voor Cultuur zich gekeerd tegen de plannen om CKV minder belangrijk te maken. Toegankelijkheid...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: NOS

Lobby-update: Tweede Kamer richt zich op krimpproblematiek

Lobby-update: Tweede Kamer richt zich op krimpproblematiek

14 december 2012 Deze week was het laatste deel van de begrotingsbehandeling. In de inbrengen vanuit de verschillende fracties zien we veel terug van de door ons ingebrachte punten: krimp, onderwijshuisvesting......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad

De 10 populairste innovatieve onderwerpen van 2012

De 10 populairste innovatieve onderwerpen van 2012

Het is december en dat betekent terugkijken. Op de radio beluisteren we de Top 2000, op de televisie bekijken we de Nationale Nieuwsquiz en ook bij de afdeling Innovatie van Kennisnet kijken we terug. Wat zijn de meest gelezen berichten van het afgelopen jaar? We hebben ze in een top 10 gezet. Welke tablet gaat het onderwijs veroveren: de Microsoft Surface of de iPad? In iedere discussie over technologie binnen de school, komt al snel de oneliner ‘ict is een middel, geen doel’ voorbij. Desondanks blijken mensen bijzonder nieuwsgierig naar tablets. Terecht, want......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Design denken: een innovatieve mindset deel 2

Design denken: een innovatieve mindset deel 2

Ontwerpers en onderwijzers zijn beiden vormgevers van de toekomst. Een ontwerper drukt dit uit in een fysiek product, een docent of leerkracht in de lessen die hij of zij doorgeeft aan een volgende generatie. Mede vanuit die overeenkomst is Design Thinking for Educators uitgebracht. Bij het project Het Leren van de Toekomst hebben we ons door deze methodiek laten inspireren. In deel 1 van deze post heb ik een introductie gegeven op design denken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

12 december 2012 De handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs zijn herzien. De wijzigingen in de handreiking betreffen een aantal juridische aanscherpingen naar aanleiding van vragen vanuit de diverse samenwerkingsverbanden en enkele nieuwe elementen die voortkomen uit de behandeling van de wetgeving Passend onderwijs in de Eerste Kamer. Omdat het in een aantal gevallen om substantiële wijzigingen gaat ten opzichte van de versie van april 2012 is het van belang deze herziene handreiking zo mogelijk bij de uiteindelijke vormgeving van uw statuten te betrekken. De belangrijkste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Design denken: een innovatieve mindset deel 1

Design denken: een innovatieve mindset deel 1

Het beroep van leerkracht is bij uitstek een beroep dat gaat over de toekomst. Je bereidt een nieuwe generatie voor op de toekomst die ze zelf deels moeten gaan vormgeven. Maar hoe kun je anderen voorbereiden op iets waarvan je nog geen idee hebt hoe het eruit gaat zien? Nu is er een ander beroep dat zich veel met de toekomst bezighoudt: dat van ontwerpers. Daarom is het interessant dat IDEO, een van ’s werelds meest befaamde ontwerpbureau’s (onder andere bekend van het ontwerp van de eerste Apple muis), het (denk)proces van ontwerpen heeft toegepast op onderwijs. Dit heeft geresulteerd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Doe mee: pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs

Doe mee: pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs

Stichting Khan Academy NL en Kennisnet starten in 2013 een pilot met scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Voor deze pilot zijn we op zoek naar twaalf vo-scholen die aan de slag gaan met (de Engelstalige versie van) Khan Academy in hun wiskundeonderwijs. Wilt u graag onder professionele begeleiding experimenteren met een nieuwe lesmethode voor tweetalig onderwijs? Meldt u dan aan voor de Pilot Khan Academy in tweetalig onderwijs. Pilot De Khan Academy bevat veel meer dan alleen filmpjes. Met oefeningen en feedbackmethodes is er een volledige leeromgeving van gemaakt, waarmee......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Begroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs

Begroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs

7 december 2012Bij de begrotingsbehandeling van OCW ziet de PO-Raad veel belangrijke thema's terugkomen uit haar brieven en gesprekken met Kamerleden. Het debat in de Tweede Kamer werd op 5 en 6 december weliswaar vooral gedomineerd door de problemen in het mbo en hbo. Toch was er ook aandacht voor de thema's relevant voor het primair onderwijs, zoals onderwijsakkoord, krimp, stille bezuinigingen kwaliteit van leraren en onderwijshuisvesting. Hieronder vindt u een korte samenvatting over deze thema's. In de bijlage onderaan dit bericht staat een uitgebreide samenvatting van de inbrengen van de verschillende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwseconomisch → Dossier: PO-Raad

PO-Raad positief over plan Wetenschap en Techniek op basisscholen

PO-Raad positief over plan Wetenschap en Techniek op basisscholen

5 december 2012 De PO-Raad is van mening dat het techniekonderwijs op de basisschool meer aandacht verdient en staat dan ook positief tegenover het voorstel van de VVD en de PvdA om meer aandacht aan techniekonderwijs te gaan geven. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, in het Radio1Journaal: "Meer aandacht voor techniek is goed voor de ontwikkeling van de kinderen, maar natuurlijk ook een maatschappelijke noodzaak. Er dreigt een groot tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten." Meer aandacht voor wetenschap en techniek betekent niet automatisch dat er nieuwe vakken ingevoerd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

De Kracht van Arduino

De Kracht van Arduino

Vorige week was er een hackathon voor medewerkers van Kennisnet rondom het Internet der Dingen die ik georganiseerd had. Om de werkvorm van een hackathon voor open innovatie intern te laten zien (ervaren is altijd beter dan ‘van horen zeggen’), de ontwikkeling van het Internet der Dingen meer concreet onder de aandacht te brengen, en wat we daar als Kennisnet mee zouden kunnen. Ondersteund door mensen van MAD emergent art center ging iedereen aan de slag om toepassingen te bedenken en zoveel mogelijk toepassingen te maken die het werken binnen het gebouw......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nadenken over nu en straks: dat doen we op school

Nadenken over nu en straks: dat doen we op school

Ik volg met veel plezier de filmpjes van de RSA, 'The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce', die zich ten doel stelt om vernieuwende, praktische oplossingen te vinden op problemen die zich in onze maatschappij voordoen. In de filmpjes geven grote denkers hun visie op allerlei zaken in onze maatschappij, waarbij ze ook tips geven over hoe je daarmee kan omgaan. The RSA maakt ook ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Platform Sport, Bewegen en Onderwijs draagt stokje over aan Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

Platform Sport, Bewegen en Onderwijs draagt stokje over aan Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

4 december 2012 Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs gaf op maandag 26 november 2012 tijdens een afsluitende bijeenkomst bij het ministerie van OCW het stokje over aan de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Dit is een vervolg op de succesvolle aanpak van het platform van de afgelopen drie jaar, waarin o.a. de PO-Raad participeerde. Sport is gewoon leuk De bijeenkomst begon met een interview met directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs van OCW André de Jong over het belang dat OCW hecht aan sport, bewegen en......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lobby-update: kabinet overweegt wetsvoorstellen in te trekken

Lobby-update: kabinet overweegt wetsvoorstellen in te trekken

29 november 2012 Het kabinet overweegt de wetsvoorstellen voor registratie van incidenten en versterking positie leraren in te trekken. Dit is conform de lobby van de PO-Raad, zie ook de brieven die als bijlage onder dit artikel zijn geplaatst. Verder hebben wij deze weken benut om in aanloop naar de begrotingsbehandeling OCW (4, 5 en 6 december) verschillende gesprekken te voeren met kamerleden en hun medewerkers. Desgewenst hebben we ze ook achtergrond informatie gestuurd over de voor de sector belangrijke onderwerpen, zoals krimp en onderwijshuisvesting. Trefwoorden:...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwspolitiek → Dossier: PO-Raad